JA Mero - шаблон joomla Новости

FP Market

FP Brand

Pozicioniranje brenda

Obezbeđujemo vam neophodne podatke na osnovu kojih možete identifikovati sledeće karakteristike vašeg brenda:
- Identifikacija ključnih atributa
- Pozicioniranost brenda
- Otkrivanje neispunjenog tržišnog potencijala

Brand awarness

Utvrđujemo nivo "prepoznatljivosti" vašeg brenda u svesti potrošača. Prolazimo sa vama kroz sledeće faze istraživanja:
- Brand awareness - potrošači postaju svesni brenda
- Brand association - potrošači povezuju brend sa nečim što za njih ima vrednost
- Brand favorably - potrošači formiraju mišljenje o brendu
- Purchase consideration - odluka potrošača o kupovini određenog brenda

Testiranje pakovanja

Pomažemo u donošenju odluka prilikom:
- Testiranja novih pakovanja
- Uvođenja novih proizvoda
- Modifikacije proizvoda
- Redizajna postojećeg pakovanja

Testiranje slogana i imena

Najpre opisujemo koncept slogana/imena, razmatramo planove i vodiče identifikujući ključne prednosti.
- Analiziramo situaciju na tržištu i proveravamo opseg upotrebe
- Uži izbor slogana - razmatranje i preformulacija
- Finalizacija selekcije
- Primena slogana i imena

FP Ad

Ad testing

Istraživanje se sprovodi u cilju predviđanja i poboljšanja bazične ideje reklame / kampanje kao i smanjenja rizika neefikasnosti reklamne kampanje, bez obzira da li je u pitanju odluka o najefikasnijoj reklami ili pitanje dizajna u svim stadijumima.

Ad tracking

Omogućuje jedinstveno praćenje (jednom-nedeljno) ili u više navrata (nekoliko nedelja), kao i kontinuirano praćenje potrošačkih reakcija na reklamne poruke, što daje potpunu sliku o reakcijama potrošača / klijenata na reklamu i reklamnu kampanju.

Efikasnost reklamne kampanje

Nakon kampanje neophodno je testirati da li je ona dostigla komunikacione ciljeve postavljene pre, a testirane tokom kampanje, kao i kakve je efekte imala na imidž kompanije uopšte.

FP Customer

Trzisni potencijal

Omogućavamo vam uvid u:
- Veličinu postojećeg tržišta
- Veličinu prostora za ulazak novih proizvoda
- Mogućnost kreiranja sasvim novog tržišta
- Namere potrošača da kupuju vaš proizvod ili proizvode koji su već tržišno pozicionirani.

Segmentacija trzista

Utvrđujemo vaše potencijalno tržište i delimo ga na mikro tržišta u kojima biramo jedan ili više ciljnih segmenata na koje usmeravamo željene marketing aktivnosti. Možemo dobiti odgovor na pitanja: Ko su vaši kupci? Šta žele? Šta očekuju? Kako žive? Kakve su im potrebe / navike?

FP Omnibus

- Nudimo vam mogućnost dobijanja željenih odgovora deleći troškove istraživanja sa više zainteresovanih klijenata (sa različitim temama). Uz svoja pitanja, dobijate i standardnu demografiju ispitanika (pol, uzrast obrazovanje, region, radni status, prihod po članu domaćinstva, tip naselja u kome živi).
- Obezbedite sebi popust učestvovanjem u godišnjem FP Omnibusu.

FP Satisfaction

Merenje zadovoljstva potrosaca

Zasniva se na kvalitetu proizvoda / usluga, dobijenoj vrednosti za potrošača, očekivanja potrošača, pored zadovoljstva lojalnošću i željom za ponovnom kupovinom. Predstavlja ključ za zadržavanje postojećih i pridobijanje novih potrošača.

Lojalnost potrosaca

Omogućuje da uvodi, inovira, proširuje, stvara nove kanale komunikacije sa potrošačima, ali i omogućava kupcima da svojim savetima, željama i sugestijama utiču na kreiranje ponude ili palete proizvoda, sa ciljem dugoročnog zadovoljstva.

Merenje zadovoljstva zaposlenih

Ukazuje na jasnije sagledavanje slabosti i snage preduzeća po pitanju zadovoljstva zaposlenih, uočavanje moguće tačke poboljšanja i preduzimanje konkretnih radnji tim povodom.

FP Price

Istrazivanje cena

Istraživanje vam omogućava testiranje prihvatljivosti cena za određeni proizvod / uslugu, da li će se više kupovati ako se cena snizi i u kojoj meri, odnosno koliko će opasti prodaja u slučaju rasta cena.
Takođe, možete saznati i sledeće:
- Šta je prihvatljivo (jeftino), a šta ne
- Indikatore optimalne cene
- Interval optimalne cene (od-do)
- Percepciju potrošača o razumnoj i prihvatljivoj ceni
- Očekivanu cenu
- Motivacionu cenu

FP Performance

Mystery shopping

Želite da ocenite standard pružanja usluga, da razumete način rada svojih zaposlenih, da obezbedite informacije o odnosu sa klijentima, kao i detaljne informacije kako i šta se nudi klijentu - FP Performans je istraživanje za vas.
Mystery shopping tehnike:
- Mystery posmatranje
- Mystery posete
- Mystery telefonski pozivi
- Mystery e-mail / website posete
FP Performance istraživanje se može kombinovati sa drugim istraživačkim tehnikama.

FP Polls

FP Poll

Ispitivanje javnog mnjenja

Istražujemo šta građani misle o različitim društvenim, socijalnim ili političkim pitanjima u zemlji. Biramo uzorke koji verno reprezentuju populaciju Srbije. Dizajniramo upitnike u saradnji sa klijentom, ne ispuštajući iz vida korisnike upitnika - buduće ispitanike.

FP™ Politički barometar

Paket FP koji omogućava uvid u stavove javnosti o različitim društvenim pitanjima, sa posebnim osvrtom na politička pitanja i socijalne teme od značaja za građane.
Političkim barometrom omogućujemo kontinuirano praćenje pomenutih tema na mesečnom nivou.

Tracking studije

Omogućavaju nam da pratimo kretanja i napredak na tržištu tokom vremena. Mnoge kompanije periodično sprovode treking studije radi bržeg i efikasnijeg otkrivanja promena u stepenu zadovoljstva građana određenim pitanjima ili zbog mogućnosti poboljašnja kvaliteta svojih usluga koja su u cilju povećanja zadovoljstva korisnika i sticanja prednosti u odnosu na konkurenciju.